Informacja o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Dłutów

Kategoria: Tablica Ogłoszeń
Opublikowano Karolina Reliszka

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy w Dłutowie, Pabianicka 25, 95-081 Dłutów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Urząd Gminy w Dłutowie, reprezentowana przez Wójta Gminy Dłutów, dalej zwany „Administratorem”.
  2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: dlutow@dlutow.pl lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres:poczta@mkoralewski.pl .
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Urząd Gminy, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych oraz podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO), wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową oraz w związku z realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będąpracownicy Urzędu Gminy Dłutów. Dostęp do przekazanych danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Urzędem Gminy w Dłutowie. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO).
  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.Punkt należy pominąć, gdy przetwarzanie odbywa się na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą).
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Dłutów, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Dłutów.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker