Dzięki wsparciu ze środków unijnych przeprowadziliśmy prace budowlane połączone z termomodernizacją dwóch budynków: GOPS w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 21 oraz Willi Hermanna Thommena w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37.
Projekt RPLD.04.02.01-10-0004/19 pn.: „
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dłutów – ul. Pabianicka 21 w Dłutowie oraz ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Gmina Dłutów realizuje projekt pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie oraz budowa sieci wodociągowej w Dłutówku", którego celem jest "Zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków w Dłutowie poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii oczyszczania oraz zapewnienie dostępu do wody pitnej mieszkańcom Dłutówka". W wyniku realizacji projektu powstanie wodociąg o długości ok. 1 km, który zapewni dostęp do wody pitnej mieszkańcom Dłutówka oraz nowoczesna i ekologiczna oczyszczalnia ścieków w Dłutowie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa".

 

Gmina Dłutów realizuje przedsięwzięcie grantowe pt.: "Dostępna Gmina Dłutów", finansowane w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektu w Urzędzie Gminy w Dłutowie zastosowane zostaną oznaczenia ułatwiające nawigację w budynku, powstanie pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz dostępna strona internetowa i BIP.
Przedsięwzięcie, na które otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 100 000 złotych, realizowane jest w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Gmina Dłutów podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.03.01.01-10-0001/20 na zadanie pn.: „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Transport, Działanie III.1 – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 – Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

 

Gmina Dłutów podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.03.01.01-10-0002/20 na zadanie pn.: „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Transport, Działanie III.1 – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 – Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker