Rada Gminy Dłutów

Kategoria: Radni
Opublikowano

 

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.W skład rady wchodzą radni w liczbie 15 - w gminach do 20.000 mieszkańcówZgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 
1)      uchwalanie statutu gminy,
2)      ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3)      powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4)      uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5)      uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)      uchwalanie programów gospodarczych,
7)      ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8)      podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9)      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym chyba, że ww. ustawa stanowi inaczej.Zgodnie z statutem Gminy Dłutów Rada Gminy Dłutów wybiera Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady spośród radnych z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji w oddzielnych głosowaniach tajnych bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.Szczegółowy tryb działania Rady i jej organów określa regulamin Rady Gminy, stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Dłutów.Stałymi komisjami Rady Gminy Dłutów są:

1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
3) Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.  Komisje stałe liczą od 3 do 7 członków.

 Radni Rady Gminy Dłutów, aby utrzymywać stałą wieź z mieszkańcami gminy uczestniczą w zebraniach i spotkaniach mieszkańców, jak również mają możliwość codziennego z nimi kontaktu. Mieszkańcy mają również możliwość uczestniczenia w posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz obradach Rady Gminy. Ponadto istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z radnymi za pośrednictwem biura Rady Gminy (Urząd Gminy Dłutów, pokój nr 11, tel. 44 6340218 wew. 113).

Skład Rady Gminy Dłutów
Janas Krzysztof  - Przewodniczący Rady Gminy
Kmin Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Bartuzel Piotr - Radny
Banaś Andrzej - Radny
Cieślak Jerzy - Radny
Kowalczyk Michał - Radny
Łańcuchowski Adam - Radny
Matuszewski Zenon - Radny
Nierychlewski Jarosław- Radny

Nowak Janusz - Radny
Oset Andrzej - Radny
Skrobek Milena - Radna
Sujka Danuta - Radna
Śpionek Adam - Radny
Wierzbowski Marek - Radny

Zgodnie z Statutem Gminy Dłutów Rada Gminy Dłutów wybiera Przewodniczącego Rady spośród radnych z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) zwołuje sesję Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady,     
4) przeprowadza głosowanie jawne nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady,
5) koordynuje pracę Komisji Rady,
6) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej,
7) prowadzi rejestr klubów radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów w biurze Rady pełni dyżur w środę w godz. 1200 – 1400.

 

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker