O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY DŁUTÓW

  z dnia 8 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5446) zarządza się:

przeprowadzenie konsultacji społecznych

w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dłutów

Dotyczy sołectw:Budy Dłutowskie, Czyżemin, Dąbrowa, Dłutów, Dłutówek, Drzewociny, Huta Dłutowska, Lesieniec, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk, Pawłówek, Piętków, Redociny, Stoczki-Porąbki, Ślądkowice, Świerczyna, Tążewy.

Termin konsultacji:

8 lutego 2019 r. – 18 lutego 2019 r.

Uprawnionymi do wzięcia udziału są:

mieszkańcy poszczególnych sołectw położonych

na terenie gminy Dłutów

W okresie konsultacji projektuchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dłutów udostępniony będzie do publicznego wglądu:

 

 1. w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w dniach i godzinach pracy Urzędu;
 2. u sołtysów poszczególnych sołectw;
 3. na stronie internetowej gminy - ;
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej bip.dlutow.pl (zakładka Konsultacje społeczne).

 

Formularz ankiety będzie można pobrać:

 

 1. na stronie internetowej gminy - www. dlutów.pl;
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej bip dłutów.pl (zakładka Konsultacje społeczne);
 3.  w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w dniach i godzinach pracy Urzędu;
 4. u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Wypełnioną ankietę zawierającą opinie i uwagi będzie można składać do 18 lutego 2019 r. do godziny 15.30 poprzez:

 

 1. złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, w dniach i godzinach pracy Urzędu;
 2. przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu Gminy Dłutów:dlutow@dlutow.pl ;
 3. przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Dłutów.

 

Ankiety złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

     Wójt Gminy Dłutów

                           /-/ mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

Załączniki i pełna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://bip.dlutow.pl/ogloszenie-wojta-gminy-dlutow-dotyczace-przeprowadzenie-konsultacji-spolecznych-w-przedmiocie-zaopiniowania-projektow-statutow-solectw-polozonych-na-terenie-gminy-dlutow-1

Przeprowadzane są konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym, projektów uchwał w sprawie statutów sołectw położonych na terenie gminy Dłutów:

 1. sołectwo Budy Dłutowskie,
 2. sołectwo Czyżemin,
 3. sołectwo Dąbrowa,
 4. sołectwo Dłutów,
 5. sołectwo Dłutówek,
 6. sołectwo Drzewociny,
 7. sołectwo Huta Dłutowska,
 8. sołectwo Lesieniec,
 9. sołectwo Leszczyny Duże,
 10. sołectwo Leszczyny Małe,
 11. sołectwo Łaziska,
 12. sołectwo Mierzączka Duża,
 13. sołectwo Orzk,
 14. sołectwo Pawłówek,
 15. sołectwo Piętków,
 16. sołectwo Redociny,
 17. sołectwo Stoczki-Porąbki,
 18. sołectwo Ślądkowice,
 19. sołectwo Świerczyna,
 20. sołectwo Tążewy.

Statuty stanowią załączniki.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw, położonych na terenie gminy Dłutów, na temat treści zapisów projektów statutów.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 27 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów.

Załączniki i pełna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://bip.dlutow.pl/ogloszenie-wojta-gminy-dlutow-dotyczace-przeprowadzenie-konsultacji-spolecznych-w-przedmiocie-zaopiniowania-projektow-statutow-solectw-polozonych-na-terenie-gminy-dlutow

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker