DSC0078

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

DLA

OSÓB Z ZABURZENIAMI

PSYCHICZNYMI I INTELEKTUALNYMI

 

Drzewociny 34

95-081 Dłutów 

tel./fax 44 634 02 36

 

DSC01020 1

 

O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych chorujących psychicznie, w tym

a) osób przewlekle psychicznie chorych,

b) osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

c) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Działamy od 1997 roku, naszym celem jest codzienne wsparcie uczestników w przywracaniu lub rozwijaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Priorytetem jest osiągnięcie przez uczestników umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych.

 

ŚDS w Drzewocinach czynny jest od poniedziałku do piątku.

Oferowane przez nas zajęcia odbywają się od 8.00 do 16.00.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:

Do zadań i obowiązków psychologa należy diagnoza psychologiczna podopiecznych
oraz okresowa ocena efektów prowadzonej przez niego terapii. Psycholog ŚDS w Drzewocinach współpracuje z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco - aktywizującego. Prowadzi stosowną dokumentację psychologiczną. Systematycznie kontroluje relacje panujące między uczestnikami ŚDS. Czuwa nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych wszystkich podopiecznych. Współpracuje z rodzinami uczestników w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec osób z określoną jednostką chorobową.

            Indywidualne rozmowy i konsultacje psychologiczne z uczestnikami prowadzone są w oparciu o dyskrecję, szacunek i podmiotowe traktowanie podopiecznych. Mają na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia zarówno w środowisku rodzinnym jak i społecznym.

          Trening umiejętności społecznych i indywidualnych (asertywnych zachowań) ma na celu ograniczenie zachowań agresywnych oraz kształtowanie postawy otwartej na świat i na ludzi. Uczy podopiecznych asertywnego zachowania w trudnych i nieprzewidywalnych dla nich sytuacjach życia codziennego.

           W trakcie indywidualnych i grupowych sesji z podopiecznymi psycholog zwraca dużą uwagę na rozwijanie u uczestników ŚDS umiejętności prowadzenia rozmowy, radzenia sobie ze stresem i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, budowanie samooceny i podnoszenie poczucia własnej wartości u podopiecznych. Pełni rolę mediatora w trudnych i wymagających tego sytuacjach.

           Głównym celem indywidualnych i grupowych sesji z uczestnikami jest stopniowe nauczenie podopiecznych wyrażania swoich problemów i na miarę możliwości ich samodzielnego rozwiązywania.

           Uczestnicy ŚDS objęci są wsparciem edukacyjno - terapeutycznym w postaci indywidualnej terapii psychologicznej oraz grupowych zajęć psychoedukacyjnych
i profilaktycznych (profilaktyka uzależnień, profilaktyka przemocy).

           Trening relaksacyjny (muzykoterapia) odbywa się w atmosferze spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Ma na celu złagodzenie napięcia mięśniowego oraz wyeliminowania czynników bądź wydarzeń będących źródłem stresu danej osoby.

            W pracy psychologiczno - terapeutycznej wykorzystywane są różnego rodzaju urozmaicone metody aktywizujące grupę dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego uczestnika, które mają na celu:

   - zmotywowanie podopiecznych do pracy nad sobą oraz uświadomienie im celu podjętego przez siebie wysiłku,

   - dążenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb uczestników ( poczucia bezpieczeństwa, potrzeby sukcesu i przyjaźni, akceptacji i szacunku) oraz zadowolenia z siebie,

   - budowanie poczucia własnej wartości i pomaganie w poznawaniu swoich mocnych stron.

            W trakcie indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem uczestnicy mają możliwość otworzenia się i przedstawienia własnego punktu widzenia oraz skonfrontowania go ze specjalistą.

 

Proponowane przez nas pracownie:

 

  • Gabinet medyczny
  • Pracownia kulinarna
  • Pracownia terapii ruchem
  • Pracownia krawiecko - rękodzielnicza
  • Pracownia plastyczna, muzyczna, teatralna
  • Pracownia nauki zaradności życiowej
  • Pokój sesji indywidualnych z uczestnikami
  • Pokój spędzania czasu wolnego
  • Pokój wypoczynkowy

 

 

 

 TRENINGI:

 1. KULINARNY - odbywa się w małych 3 - 5 osobowych grupach, w odpowiednio wyposażonej pracowni kulinarnej. Przygotowywane są potrawy takie jak: sałatki owocowe i warzywne, kanapki, desery oraz ciasta. Uczestnicy zapoznają się z zasadami przygotowywania posiłków czy użytkowania sprzętu gospodarstwa domowego oraz uczą się samodzielnie wykonywać posiłki. 

2. HIGIENICZNY- jego celem jest kształtowanie nawyku codziennego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. Treningi te mają charakter indywidualny lub grupowy. 

3. BUDŻETOWY - w ramach którego praktykuje się dokonywanie zakupów oraz rozsądne gospodarowanie funduszami.  

4. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH - polega na nauce szycia, szydełkowaniu, robieniu na drutach, przyszywaniu guzików, prasowaniu, ścieraniu kurzu, podlewaniu kwiatów, wyklejaniu, odlewaniu w gipsie, malowaniu.

5. INTERPERSONALNY - którego celem jest kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, a także umiejętności pracy w grupie.

6. PSYCHOEDUKACJA

7. TRENING RELAKSACYJNY / muzykoterapia/ biblioterapia/.

8. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU.

W ramach zajęć uczestnicy biorą również udział w:
 
1. Corocznych imprezach (Dni Dłutowa, Dożynki, udział w wystawach, olimpiadach
    sportowych,   )
2. Cyklicznych uroczystościach (Piknik integracyjny, imieniny, Wigilia, wyjazdach  artystycznych do zaprzyjaźnionych Domów  ).

 ROBSONP9150934

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 W celu skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach należy:

 1. Nawiązać kontakt z kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy – tel. 44 634 02 36

 2.Nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dłutowie
    tel. 44 634 05 05

 3. Wykonać niezbędne czynności związane z przyjęciem do ośrodka.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. , wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa   w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 

 DSC0086

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie - tel.  44  63405 05

NASZA KADRA:

Kierownik  – Iwona Pospiszył

Terapeuta Zajęciowy – Izabela Pawlak

Terapeuta zajęciowy - Ewelina Strachowska

Starszy terapeuta - Nina Topolska

Psycholog - Sylwia Ratajczyk

Instruktor terapii – Edyta Szymczyk

Instruktor terapii –Małgorzata Rojek

Opiekun medyczny - Klaudia Stanisławska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-BIUROWI:

Główna księgowa – Magdalena Kopala

Samodzielny referent - Sylwia Jelonek


OBSŁUGA:

Kierowca autobusu – Mieczysław Pawlak

PARTNERZY:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dłutowie.
3. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi: Wydział Rodziny i Polityki Społecznej.
5.  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
6. PFRON Oddział w Łodzi.

 

W związku z powstałą dezinformacją Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach, 95 - 081 Dłutów, Drzewociny 34 wycofuje się z jakiejkolwiek formy współpracy z firmą PRYMUS EDUKACJA, z bazą w (40-013) Katowice, ul. Staromiejska 12/8

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker