1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XL sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/331/23 z dnia 21 września 2023 r.w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dłutów

7. Podjęcie uchwały w sprawie w zmiany uchwały Nr XIX/159/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dłutów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2023 – 2037.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXIX sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dłutów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2023 – 2037.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok.
 9. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dłutów za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dłutów wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z altany w Budach Dłutowskich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Dłutów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Mierzączka Duża.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Budy Dłutowskie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 roku, zmieniającej uchwałę Nr XIV/110/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2023 roku.
 23. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 24. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 25. Przedstawienie protokołów z przebiegu przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w 2022 roku.
 26. Podjęcie sprawy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dłutów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznej szkoły podstawowej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dłutów.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dłutów położonej w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny.
 29. Interpelacje i zapytania.
 30. Wnioski.
 31. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2023-2037.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dłutowie”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie.
 13. Przedstawienie informacji o przyznaniu dotacji Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „DŁUTÓW” na wsparcie w 2023 roku projektu sportowego pod nazwą „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów w roku 2023”.
 14. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dłutów
  i osiągniętych wynikach przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Hermanowie w 2022 roku.
 15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Dłutowie ds. przemocy
  w rodzinie za rok 2022.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2022 rok.
 17. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dłutów na lata 2022-2024.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dłutów w roku budżetowym 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/270/22 Rady Gminy Dłutów
  z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie – ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/294/23 Rady Gminy Dłutów
  z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2023 roku.
 11. Przedstawienie informacji dotyczącej rozliczenia dotacji przyznanej Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „DŁUTÓW” na realizację w 2022 r. zadania: „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów w roku 2022”.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
 13. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Dłutów.
 14. Interpelacje i zapytania.
  Wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker