informacja 15.11.2019

Kategoria: Gospodarka odpadami
Opublikowano Sylwia Witkowska

Uwaga – ważne zmiany w składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegają zmianie obowiązki w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych (liczby osób zamieszkujących daną posesje) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. deklaracje za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

Jedocześnie zgodnie z artykułem 6m ust. 4, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca – 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W świetle nowych przepisów za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej deklaracji i każdej kolejnej dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny wymierzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker